ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος ΚΤΕΟ αποτελείται από τα εξής βήματα:

  • · ΑΡΧΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Tαυτοποίηση πλαισίου και κινητήρα οχήματος,  εξωτερικές επισκευές και διασκευές,  έλεγχος ειδικών ρυθμίσεων- νομοθεσία.

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

- Στα αυτοκίνητα  που χρησιμοποιούν ΒΕΝΖΙΝΗ, μετριέται η εκπομπή μονοξείδιου του άνθρακα (CO) και υδρογονανθράκων (HC) καθώς επίσης υπολογίζεται ο λόγος λάμδα (λ), όπου απαιτείται.

- Για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ μετριέται η ποσότητα αιθάλης που περιέχεται στα καυσαέρια.

  • · ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Μετριέται η σύγκλιση – απόκλιση των τροχών του εμπρόσθιου άξονα του οχήματος ως προς τον διαμήκη άξονα του οχήματος.

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ)

Ελέγχεται η πρόσφυση και των τεσσάρων τροχών του οχήματος καθώς και η διαφορά απόδοσης των αποσβεστήρωντου ιδίου άξονα.

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

Αφορά τις  ακόλουθες μετρήσεις:
- Την συνολική μέγιστη δύναμη πέδησης.
- Την διαφορά πέδησης μεταξύ των τροχών του ιδίου άξονα (μονόπλευρη πέδηση).
- Την διακύμανση των δυνάμεων πέδησης στο ίδιο τροχό (Οβάλ).

  • · ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ

Γίνεται μέτρηση της σκόπευσης και της έντασης των φώτων διασταύρωσης και πορείας.

  • · ΚΥΡΙΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο ανυψωτικό μηχάνημα και με τη χρήση του τζογόμετρου πραγματοποιούνται όλοι οι οπτικοί έλεγχοι του συστήματος διεύθυνσης, πέδησης, ανάρτησης, κλπ.

Βάσει της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ισχύουν τα εξής:

Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις σοβαρές ελλείψεις και να το προσκομίσει για επανέλεγχο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Η προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δέκα (10) μέρες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ύστερα από  την έγκριση του τεχνικού διευθυντή.